Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Werkgroepen

Water-Stop.NU bestaat uit vrijwilligers en is opgebouwd uit een bestuur en vier werkgroepen. De werkgroepen rapporteren aan het bestuur. De volgende werkgroepen zijn gevormd:

Werkgroep Externe Contacten/Strategie:

Door bestuur. Vrijwillige bijdragen door deskundigen op waterbouwkundig gebied, op politiek en bestuurlijk niveau. Deze deskundigen zijn erg welkom als adviseurs voor het bestuur.

Werkgroep Communicatie:

Digitale gewiekstheid strekt tot aanbeveling;)

Taken: 

 • Stroomlijnen interne communicatie binnen de stichting 
 • Vormgeven aan kwartaalbulletin
 • Opstellen en verspreiden van activiteiten folders e.d.
 • Bijhouden en bijwerken van de website
 • Meewerken aan sponsorwerving per project
 • Zo nodig bezoeken van buurtbewoners ter werving en om te informeren
 • Organiseren van Bewonersplatform

Werkgroep Financiën:

Taken: 

 • Back-up voor penningmeester
 • Boekhouden
 • Fondsen benaderen voor subsidie
 • Subsidie-aanvragen schrijven
 • Begrotingen van projecthouders begeleiden
 • Beheer en bewaken van projectbudgetten
 • Jaarrekening opstellen, (moet eventueel door accountant geaccordeerd worden)

Werkgroep Buurtactie;

Taken:

 • Vroegsignalering obstakels en verstoppingen in  watergangen
 • Specialistisch advies inwinnen hoe de buurt en je woning het beste waterbestendig te maken. Offertes opvragen etc.
 • Project Droge Voeten, i.s.m. gemeente Meerssen en Waterschap Limburg
 • Vrijwilligers organiseren op basis van een draaiboek ‘ dreigend (hoog) water’, waarin het beheren van een appgroep exclusief voor de situatie dreigend hoogwater; afspreken met gemeente bij welke waterstand verhoogde waakzaamheid vereist is; enkele vrijwilligers die waterstanden monitoren; vrijwilligers om zandzakken te vullen als wateroverlast dreigt, burenhulp coördineren; EHBO's uit de buurt bekend maken en inzetten. Kaartje met alle relevante telefoonnummers maken voor elk adres in de buurt; samenwerken met aangrenzende buurten